ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI Sp. z o.o.
english polski

 

Witamy na naszej stronie...

 

zapraszamy do zapoznania się

z naszą ofertą siłowników elektrycznych

  

logo_UE_rgb_1.jpg

 

 

 Zapytania ofertowe

 

 

 

Klauzula Informacyjna dot. RODO

 •  KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki 
  Sp. z o.o. (zwany dalej „Administratorem”), z siedzibą we Wrocławiu (50-950) przy ul. Tęczowej 57, 
  tel. 71 342 88 30, e-mail: info@zpua.com.pl
  2. Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, zwanej dalej „Ustawą”) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
  3. Cele przetwarzania danych osobowych:
  realizacja zapytań i zamówień od klientów, przygotowywanie ofert,  (Art. 6 ust.1 lit b) rozporządzenia)
  marketing produktów własnych, (Art. 6, ust. 1 lit f) rozporządzenia)
  zawieranie umów, (Art. 6 ust.1 lit b) rozporządzenia)
  wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych, (Art. 6, ust. 1 lit c) rozporządzenia)
  czynności serwisowe, (Art. 6 ust.1 lit b) i c) rozporządzenia)
  obsługa reklamacji, (Art. 6, ust. 1 lit b) i c) rozporządzenia)
  Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, (Art. 6, ust. 1 lit c) rozporządzenia)
  obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora, w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi, (Art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia w związku z Art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości)
  inne, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Zakład Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o., (Art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia)
  4. Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, związanych 
  z prowadzoną przez ZPUA działalnością gospodarczą i przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia poszczególnych czynności, wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez ZPUA.
  5. Pośrednimi odbiorcami Pani / Pana danych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, bankowe oraz prawne, w tym windykacyjne w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Żądania można wnosić drogą elektroniczną, na adres: daneosobowe@zpua.com.pl, lub n-szczepanska@zpua.com.pl. Administrator udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż 30 dni po wniesieniu żądania.
  7. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym po 25 maja 2018 r. będzie / jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania wymienionych w ust. 3 powyżej. Niepodanie danych będzie skutkowało nienawiązaniem lub zaprzestaniem współpracy z Zakładem Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o.
  9. Udostępnione przez Panią / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie, ani nie będą podlegały profilowaniu.
   
   ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ AUTOMATYKI  Sp. z o.o.
   50-950 Wrocław, ul. Tęczowa 57